تا آخر آبان قیمت‌های جشنواره تغییر نمیکند

(بعد از جشنواره قیمت‌ها به علت نوسانات ارزی افزایش پیدا میکند)